Đầu tư vào nông nghiệp chiếm 6% tổng đầu tư xã hội. Doanh nghiệp nông nghiệp chiếm 1% trong tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc.

Nguồn: Tổng cục Thống kê