Event Tech Summit

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng phụ nữ Việt Nam trong ngành ngoại giao đã đóng góp nhiều hơn nhưng vẫn còn khoảng cách với thế giới.