Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “cổ đông chiến lược”

Vinalines không tìm được cổ đông chiến lược

Thông báo từ Vinalines cho biết tập đoàn này không tìm được cổ đông chiến lược đủ điều kiện đăng ký mua cổ phần tập đoàn sau cổ phần hoá, mặc dù có một tổ chức nước ngoài đăng ký trước đó. 

Tập đoàn BRG được chọn làm cổ đông chiến lược của Hapro

Tập đoàn BRG, thông qua công ty thành viên là Vinamco, đã dành được phần mua cổ phần chi phối tại Hapro với tư cách là cổ đông chiến lược.