Event Tech Summit

Diện mạo mới của Alphanam trong quá trình kế nghiệp

Rời sàn chứng khoán, chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải tái cấu trúc công ty, đầu tư sâu hơn vào địa ốc và khách sạn. Ông cần cộng sự tiếp sức và những người hỗ trợ thân tín xuất hiện từ gia đình: Con trai và con gái