Đâu là vũ khí cạnh tranh của chuỗi nhỏ trong nhượng quyền thương mại?

Các mạng lưới nhượng quyền thương mại lớn thường thu hút khách hàng bằng những điều thú vị nhưng lại chẳng mang đến những gì đã cam kết tại cửa hàng địa phương. Sự chuyển đổi thế hệ toàn cầu đang bắt đầu san phẳng sân chơi của các doanh nghiệp. Thế hệ millennial, lực lượng khách hàng chủ chốt hiện tại, chỉ yêu thích và trân trọng những doanh nghiệp và ý tưởng sản phẩm đáp ứng đúng kỳ vọng của họ.

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 63 tháng 08.2018

 Số 63 tháng 08.2018

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

SỰ CHUYỂN DỊCH SANG CÁC NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ ĐANG LÀM THAY ĐỔI CÁCH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG ?

DANH SÁCH NỮ DOANH NHÂN THÀNH CÔNG NHẤT MỸ

Các số báo khác