Thay đổi trong cách hạch toán thương vụ bán công ty mía đường năm 2016 đã làm lợi nhuận của HAGL giảm xuống. Nhưng các chỉ tiêu trong hoạt động 6 tháng đầu năm của HAGL không có thay đổi đáng kể sau soát xét..

Lợi nhuận HAGL giảm 118 tỷ đồng sau soát xét - ảnh 1

6 tháng đầu năm, mảng hoa quả với sản phẩm chanh dây mang lại cho HAGL 806 tỷ đồng doanh thu. Đến giữa tháng 7.2017, công ty bắt đầu thu hoạch chuối tại Campuchia. (Ảnh: Hoài Phương)

Lợi nhuận sau thuế của HAGL đã bị điều chỉnh giảm từ mức 1.137 tỷ đồng trước soát xét xuống còn 1.019 tỷ đồng, tương đương mức giảm 118 tỷ đồng, trong báo cáo tài chính bán niên sau soát xét 2017.

Nguyên nhân chính của những điều chỉnh này chủ yếu bắt nguồn từ thương vụ bán nhóm các công ty mía đường cho Thành Thành Công của Hoàng Anh Gia Lai.

Nhóm các công ty mía đường đã được chuyển giao cho Thành Thành Công từ 31.8.2016 theo báo cáo kiểm toán 2016 của Hoàng Anh Gia Lai, và theo đó là việc bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt.

Tuy nhiên về mặt thủ tục thì giao dịch chuyển nhương lại thực sự hoàn tất vào 22.5.2017, nên về mặt kế toán, nhóm các công ty mía đường vẫn được xem là công ty con của HAGL. Các kết quả kinh doanh và con số kế toán của các công ty mía đường cho đến hết tháng 12.2016 vì thế vẫn được ghi nhận cho HAGL trong báo cáo tài chính.

HAGL đã phải ghi nhận thêm một khoản lỗ 750 tỷ đồng từ giai đoạn chuyển giao này vào khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ những thay đổi trong phương án và cách thức sản xuất kinh doanh mà Thành Thành Công tiến hành.

Đồng thời, do giao dịch kết thúc vào tháng 5.2017, lợi nhuận thu về từ chuyển nhượng mảng mía đường đã được HAGL điều chỉnh, ghi nhận vào kết quả kinh doanh quý II.2017.

Do có việc điều chỉnh này, kiểm toán đã điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thêm 19,4 tỷ đồng. Đồng thời phần thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại mà HAGL được nhận về cũng bị điều chỉnh giảm 107,1 tỷ đồng. Tổng số chênh lệch về thuế trước và sau kiểm toán được ghi nhận là 126,5 tỷ đồng - vượt quá thay đổi kết quả kinh doanh trước và sau soát xét.

Các chỉ tiêu về doanh thu các mảng hoạt động 6 tháng đầu năm của HAGL không có thay đổi đáng kể giữa báo cáo trước và sau soát xét. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2017 của HAGL đạt 2.477 tỷ đồng sau soát xét (so với 2.474 tỷ đồng trước soát xét), trong đó riêng mảng cây ăn quả đạt 806 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, HAGL mới chỉ thu hoạch chanh dây. Giữa tháng 7.2017, công ty mới bắt đầu thu hoạch chuối ở Campuchia.

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 64 tháng 09.2018

 Số 64 tháng 09.2018

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

TRONG KHI NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, TƯ NHÂN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÁC NHAU

25 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ * GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác