Event Tech Summit

New Zealand là đất nước cuối cùng được khám phá nhưng là nơi đầu tiên chấp nhận quyền bầu cử của phụ nữ