Event Tech Summit

Ba mối quan tâm lớn đến kinh tế Việt Nam 2019

Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 sẽ không thể tách rời khỏi tình hình địa chính trị thế giới, với tính chất độ mở của một nền kinh tế tăng trưởng phụ thuộc khá lớn vào đầu tư FDI và xuất khẩu