83% nhân viên muốn làm việc linh hoạt nhưng 78% doanh nghiệp muốn nhân viên ở văn phòng

83% người lao động được khảo sát cho rằng, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn với thời gian linh hoạt