Mở đường gia nhập chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; line-height: 17.0px; font: 15.0px Helvetica; color: #c74b1f} span.s1 {letter-spacing: 0.1px} Con đường gia nhập chuỗi giá trị sản xuất của các hãng điện tử toàn cầu bắt đầu bằng thay đổi tư duy, cách quản trị trong doanh nghiệp Việt Nam.