Event Tech Summit
Vừa bước qua tuổi “tam thập nhi lập”, những nhân vật này đang tạo được dấu ấn trên thị trường và có đà để phát triển sự nghiệp lên một bước mới.
Vừa quá tuổi 30: Họ có đà để tiến xa - ảnh 1