Quote of the Day

"Nếu bạn không thực hiện hoài bão của mình thì sẽ có ai đó thuê bạn thực hiện hoài bão của họ"