Quote of the Day

"Khởi nguồn kinh doanh là để tạo ra hạnh phúc, không phải để tích lũy của cải."