QUOTE OF THE DAY

"Lời khuyên là cái ta muốn có khi ta đã biết câu trả lời mà ta không muốn nghe.".
- Erica Jong (Tiểu thuyết gia)