QUOTE OF THE DAY

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.".
- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)