Xem chi tiết danh sách, xin nhấn vào đây >>>>

(Tạp chí Forbes Việt Nam số 69, tháng 2.2019)