Người trẻ vẫn khó có điều kiện sở hữu nhà ở

Với mặt bằng giá nhà trung bình như hiện nay, nhiều người trẻ vẫn khó có khả năng sở hữu nhà ở