Lợi nhuận HAGL giảm 118 tỷ đồng sau soát xét

Thay đổi trong cách hạch toán thương vụ bán công ty mía đường năm 2016 đã làm lợi nhuận của HAGL giảm xuống. Nhưng các chỉ tiêu trong hoạt động 6 tháng đầu năm của HAGL không có thay đổi đáng kể sau soát xét