Tương lai Phố Wall trong cuộc cách mạng Fintech

Thuở ban đầu trong thời đại của sự phá vỡ, Phố Wall – nơi nhiều startup về công nghệ tài chính (Fintech) đang giúp ngân hàng, cũng như các nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới kiểm soát dòng tiền tốt hơn, an toàn hơn và với chi phí thấp hơn

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 63 tháng 08.2018

 Số 63 tháng 08.2018

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

SỰ CHUYỂN DỊCH SANG CÁC NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ ĐANG LÀM THAY ĐỔI CÁCH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG ?

DANH SÁCH NỮ DOANH NHÂN THÀNH CÔNG NHẤT MỸ

Các số báo khác