Hai bài toán cần lời giải của Hoàng Anh Gia Lai

Mảng trái cây của Hoàng Anh Gia Lai dù có kết quả khả quan nhưng không thể trông cậy để giải quyết vấn đề nợ nần, ngay cả khi năm 2018 đạt mục tiêu lợi nhuận 2.100 tỉ đồng. Xây dựng những yếu tố bền vững cho mảng kinh doanh đang có lãi và giải quyết nợ là hai bài toán cần được giải song song

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 63 tháng 08.2018

 Số 63 tháng 08.2018

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

SỰ CHUYỂN DỊCH SANG CÁC NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ ĐANG LÀM THAY ĐỔI CÁCH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG ?

DANH SÁCH NỮ DOANH NHÂN THÀNH CÔNG NHẤT MỸ

Các số báo khác