QUOTE OF THE DAY

"Trong đa số trường hợp, làm lãnh đạo tốt nghĩa là tuyển người tài và tránh đường để họ làm.".
- Tina Fey (Diễn viên)