QUOTE OF THE DAY

"Giỏi hơn người khác không có gì vĩ đại; điều vĩ đại thực sự là vượt qua chính mình.".
- Ernest Hemingway