QUOTE OF THE DAY

"Khởi nguồn kinh doanh là để tạo ra hạnh phúc, không phải để tích lũy của cải.".
- B.C Forbes