100 bộ óc kinh doanh vĩ đại nhất

Đây là cuốn từ điển tư duy kinh doanh sinh động thể hiện qua 100 giai thoại, bài học và ý tưởng